School Council

QIAN Yingyi, Dean

BAI Chong-enExecutive Associate Dean

QIAN Xiaojun, Associate Dean

CHEN Yubo, Associate Dean

XU XinAssociate Dean

GAO Jian, Secretary of CPC Committee

ZHU Yan, Deputy Secretary of CPC Committee

JIAO Jie, Deputy Secretary of CPC Committee