School Council

BAI Chong-EnDean

CHEN Yubo, Associate Dean

XU XinAssociate Dean

ZHONG Xiaohan, Associate Dean

LI Jizhen, Associate Dean

GAO Jian, Secretary of CPC Committee

ZHAO Dongqing, Deputy Secretary of CPC Committee