School Council

QIAN Yingyi, Dean

BAI Chong-enExecutive Associate Dean

QIAN Xiaojun, Associate Dean

CHEN Yubo, Associate Dean

XU XinAssociate Dean

GAO Jian, Secretary of CPC Committee

ZHAO Dongqing, Deputy Secretary of CPC Committee