Academic Committee

About SEM

Academic Committee

Chairperson: QIAN Yingyi


Vice Chairpersons: CHEN Guoqing, GAO Jian


Members: BAI Chong-En, CHEN Guoqing, CHEN Guoquan, CHEN Jian, CHEN Jin, CHEN Xiao, CHEN Yubo, GAO Jian, HE Ping, LU Yi, QIAN Yingyi, XU Xin, ZHANG Lihong


Secretary: WU Shuyuan