Teaching Committee

About SEM

Teaching Committee

Director: BAI Chong-En


Deputy Director: HE Ping, XU Xin


Members: BAI Chong-En, CHEN Jian, CHEN Yubo, HE Ping, QIAN Yingyi, XUE Jian, XU Xin, ZHAO Dongqing, ZHANG Chen


Secretary: ZHANG Lei