Teaching Committee

About SEM

Teaching Committee

Chairperson: BAI Chong-En


Vice Chairperson: XU Xin, ZHONG Xiaohan


Members: CHEN Jian, CHEN Yubo, ZHAO Dongqing, LI Jizhen, QIAN Yingyi