Visiting Professor of Management Practice

Faculty

Visiting Professor of Management Practice

(In alphabet order)

CAO Yuanzheng

CHI Yufeng

LAI Zongzhi (Visiting Associate Professor of Management Practice)

Ingo Beyer von Morgenstern

SONG Zhiping

TAN Xuguang

WANG Zuji

ZHAO Shaohua

ZHU Yunlai